Slide ПРИJАВЕТЕ СЕ Детски едукативен центар

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување преку сметање – првично со абакус (сметалка). Со текот на времето брзината станува се поголема и детето започнува да множи, дели, собира и одзема во умот, без помошта на абакусот (сметалка).

ПОВЕЌЕ

БРЗО ЧИТАЊЕ

Авторска методологија која што ја развива способноста за читање и разбирање на текст.

ПОВЕЌЕ

Slide ПРИЈАВЕТЕ СЕ Демо лекција Уверете се во квалитетот на нашата методологија

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ 

Во процесот на активностите двете хемисфери на мозокот работат истовремено. Ваквата дејност му дозволува на детето да се развива хармонично, да ја подобри меморијата, имагинацијата и логичното размислување.

Менталната аритметика ги развива креативното и аналитичкото размислување, ја подобрува концентрацијата, фотографското помнење, имагинацијата, логиката, како и вештините за набљудување и слушање. Тоа не е само пресметување во умот, затоа што способноста да се најде одговор на најтешките примери и задачи за неколку секунди ја развива десната мозочна хемисфера која што одговара за имагинацијата и фигуративното размислување.

Часовите по ментална аритметика помагаат на детето подобро да го совлада школскиот материјал. На прво место, се развиваат вештини сврзани со меморијата, имагинацијата, логиката и мислењето. На второ, помага подобро да се разберат точните науки: математика, геометрија. И на трето, кога вашето дете ќе се научи брзо да пресметува – тоа ќе знае дека ќе може да научи сѐ, ако се потруди!

Левата мозочна хемисфера е одговорна за способноста за пресметување, говор и логика, а десната – за имагинацијата и фигуративното мислење. Дете, чии што мозочни хемисфери се развиваат хармонично, може да пристапи од различен агол кон решавањето на секакви задачи и проблеми и тоа со завидна брзина.

Обично часовите се во група од 4 до 10 деца. Секој курс следи заедничко дејствие. Наставникот е максимално ангажиран и емотивно го презентира целиот материјал. Вежбите се менуваат наизменично со интерактивни активности. Вклучени се и мобилни активности и логички игри.

Домашната работа е еден од основните фактори кој што влијае на резултатот од часовите. Ви препорачуваме да се уверите дека вашето дете одделува 15-20 минути секој ден за пишување на домашната работа, сметање со абакусот (за нови теми) и мислено сметање (за преминати теми).

За ефикасно совладување на програмата детето треба да вежба и дома по 15 минути секој ден. За полесно подготвување и проверување на домашните работи изградивме онлајн платформа за ученици и наставници. Користењето на онлајн платформата ја зголемува брзината и ефикасноста на курсевите со 40%.

За да учествува е доволно успешно да преминало низ прво ниво – S. Задачите за олимпијадите се подготвуваат спрема возраста и нивото на децата во центрите SmartyKids, така да дури и за Smarty почетниците е интересно. А колку се забавуваат со средбите и комуникацијата со деца од целата држава, со забавната програма и самиот чин дека учествуваат! Мотивацијата за учење и развој останува за цела година.

Nataša Toskić
Nataša ToskićPredstavnik, Psiholog i Predavač
Emocionalno zadovoljna deca lakše i brže da razvijaju svoje kognitivne potencijale na adekvatan način.

Verujem da posvećenost deci i profesionalnost u radu garantuju razvoj dečjih potencijala, bujnu maštu bez granica, vršnjačke donose pune empatije i zadovoljstva.

Deca su našu najbolji saradnici i treba ih pustiti da nam pokažu svoje afinitete, svoje jake strane i tačke na kojima ima prostora za rad. Deca vole saradnju a ona omogućava dobru početnu osnovu za zdrave odnose kasnije u životu.

SmartyKids je nova priča u gradu za decu i roditelje koja traže izazove, funkcionalno znanje i dobar provod.

Čedomir Ninčić
Čedomir NinčićPredstavnik
SmartyKids je poziv.
Ovaj poziv pruža mogućnost rada sa mladim i bistrim umovima dok svakodnevno napreduju.

Gledamo učenike kako intelektualno rastu i razvijaju se, vodeći ih, dok se hvataju u koštac sa novim konceptima i idejama, i kako postaju samostalni i nezavisni učenici.

Negujem interdisciplinarno učenje, podučavanje, poštujući obrazovne potrebe i sposobnosti pojedinaca i grupa učenika. Naš cilj je stvaranje kulture u učionici koja je dobrodošla, pozitivna i koja većinu vremena posvećuje podučavanju, a ne disciplini.

Moj cilj je jednostavan: podsticanje dece na akademski, emocionalni i društveni razvoj.

КОНТАКТ

Адрес: Ivana Ribara 175/32, 11070 Novi Beograd, Blok 45